Seminář pro širokou veřejnost v českolipském muzeu

Verze pro tisk |

V přednáškovém sále (Klubovně) Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě bude dnes v 16 hodin zahájen půlroční vzdělávací program „Historicko-antropologický seminář 2013-2014“. Ten je určen všem zájemcům o archeologii, historické vědy a památkovou péči bez věkového omezení.

Přednášky jsou zvláště vhodné pro studenty vyšších ročníků gymnázií, odborných škol, pedagogy, pracovníky kulturních a informačních center či začínající badatele. Seminář se snaží vystupovat jako mezičlánek mezi střední školou a univerzitou, mladým zájemcům nabízí též pomoc při přípravě na přijímací zkoušky a uvedení do vědecké práce. Pravidelní posluchači získávají doklad o absolvování programu.

Svým rozsahem a přístupností (seminář je bezplatný) jde v regionálním měřítku o projekt výjimečný, s širokým a kvalitním lektorským obsazením. Programem provází 12 lektorů z 5 odborných organizací i soukromého sektoru.

Historicko-antropologický seminář 2013–2014 počítá s 5 výukovými kurzy. Kurz „Archeologie rané doby dějinné II“ je věnován době římské, stěhování národů a ranému středověku v širším středoevropském kontextu, s důrazem na české země a regionální výzkum. Chronologicky navazujícím kurzem je „Archeologie středověku a novověku se zaměřením na region severních Čech a Pojizeří“. Kromě úvodních kapitol a přednášek zasvěcených archeologii středověkých hradů, měst a vesnic se posluchači seznámí s hmotnou kulturou středověku a staršího novověku a dalšími tématy. Samostatně bude prezentován regionální archeologický výzkum. Kromě českolipských archeologů přednášejí M. Kalinová z Muzea města Ústí nad Labem, M. Nechvíle z Krajského úřadu Libereckého kraje, R. Tišerová z Národního památkového ústavu v Liberci, vojenskými událostmi ve vztahu k archeologii se v přednášce bude zabývat historik M. Barus z Biskupství Litoměřického.

Na dřívější přednášky semináře z oblasti nových dějin naváže cyklus „Československo v rozdělené Evropě 1968 – 1980“. Hlavními tématy kurzu Ladislava Smejkala budou trauma roku 1968, od Mimoňského aktivu k poučení z krizových let, kulturní a společenský vývoj přelomu 60. a 70. let, hospodářské teze reálného socialismu, propaganda 70. let, Československo a světové události, vznik Charty 77, otázka církví, samizdatová a kulturní scéna.

S „Teorií a praxí památkové péče“ v přednáškách seznámí ředitel libereckého Národního památkového ústavu M. Krčmář a I. Peřina a M. Kolka z téže organizace. Pozornost bude věnována průzkumům a dokumentaci historických staveb a obnově kulturních památek na příkladech. O nových moderních materiálech a technologiích v restaurování bude pojednávat M. Dvořák, restaurátorskou praxi posluchačům semináře představí odborná restaurátorka a soudní znalkyně D. Machačová.

V přednáškách kratšího kurzu „Archeologia Africa“ seznámí P. Jenč účastníky semináře s archeologií pravěku, přes libyjsko-punské, římské a raně byzantské období k islámu na území původní římské Afriky (Tunisko, severozápad Libye, sever Alžírska). Českým výzkumům v Egyptě bude věnována zvláštní přednáška technologa restaurování a konzervace M. Dvořáka.

Přednášky budou probíhat 1-2× týdně, v úterý a čtvrtek od 15:45/15:50 do 18:00 hod. v Klubovně muzea. Realizace programu je podmíněna minimální účastí 25 stálých posluchačů. Závazné přihlášení před úvodní lekcí není nutné. Zápis zájemců proběhne před úvodní přednáškou a v termínech nejbližších přednášek 31. 10. a 5. 11. Program bude čítat 35 přednášek, dle zájmu s možností terénních exkurzí a jeho zakončení je plánováno v dubnu 2014.

Podrobné informace naleznou zájemci též na webových stránkách muzea – www.muzeumcl.cz.

alt
alt
Nahoru